Aviso legal e política de privacidade

Datos Xerais

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da información e do Comercio Electrónico, a continuación, poñemos no seu coñecemento a seguinte información:

A titularidade desta páxina web (www.bfauto.es, en adiante Sitio Web) é de titularidade da Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (en adiante CEAGA) con CIF.G- 36.983.575, sita en Avda de Citroën, Número 3 e 5, Edificio Zona Franca, 1ª Planta, 36210 Vigo (Pontevedra), inscrita no Rexistro de fundacións de interese galego, sección da Consellería de Economía e Industria, con número 2006/20.

Se quere contactar connosco pode facelo ben mediante correo postal na dirección arriba identificada, ben a través do correo electrónico á dirección bfa@ceaga.com; ou ben mediante o número de teléfono (+34) 986.213.790.

A utilización do Sitio Web atribúelle a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións descritas neste documento.

Con obxecto de manter actualizada a información publicada no Portal, os contidos do mesmo poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento.

O Sitio Web www.bfauto.es podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. CEAGA non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede a www.bfauto.es exonera a CEAGA de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidera producirlle.

Condicións de utilización do Sitio Web

O usuario comprométese a utilizar o Sitio Web de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal.

Deste modo, o usuario comprométese a absterse de empregar o Sitio Web para enviar contido que poida violar a lei vixente ou a moral pública ou calquera outro contido prexudicial, abusivo, irrespectuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, racista ou de calquera outra forma; realizar calquera acto ilegal ou fraudulento ou enviar calquera tipo de documentación ou material no relacionado cos propósitos da convocatoria ou do Sitio Web no seu conxunto.

CEAGA non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do Sitio Web ou os servizos aloxados nel, pois este pode sufrir interrupcións ou defectos na súa operatividade. CEAGA non asume ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda sufrida polo demandante debido ao non funcionamento ou a imposibilidade de uso da información ou os servizos prestados a través da plataforma habilitada. E non será responsable de calquera dano ou perda que poida ser ocasionado por interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos ou desconexións no portal e nos servizos por calquera causa, incluíndo causas fora do control de CEAGA.

Política de Protección de Datos Persoais do proxecto Business Factory Auto - BFA

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais ( LOPDGDD, Lei 3/2018 do 5 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os datos persoais.

Aos efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

Que datos persoais tratamos e como os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, o responsable solicita e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

Tratamento de datos de “Contactos e interesados”

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de contactos e interesados no proxecto BFA.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e difusión das actividades do proxecto, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

3. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.

Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Colaboradores externos”

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Os datos persoais facilitados van utilizar para a xestión dos datos dos distintos tipos de colaboradores externos (profesores, avaliadores de proxectos e titores) que participan no proxecto Business Factory Auto - BFA, para manter a relación contractual, a xestión contable, administrativa e de pagos, así como as obrigacións fiscais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

Realízanse as cesións que sexan necesarias para cumprir coas obrigacións legais a entidades como a Axencia Tributaria ou a Seguridade Social.

Tamén se realizan cesións de datos para fins lexítimos relacionados coa actividade da empresa: comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras encargadas de intervir na operativa do pago dos honorarios docentes.

Así mesmo, compártense os datos co resto das entidades que participan e cofinancian o proxecto BFA (IGAPE, Consorcio da Zona Franca de Vigo, Vigoactivo, Stellantis, GAIN e XESGALICIA), para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Tamén se podería realizar a publicación da fotografía dos participantes no proxecto BFA (candidatos que presentan os seus proxectos, profesores, avaliadores e titores) nas páxinas Web e redes sociais dos socios coa finalidade de divulgar determinados eventos, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Participantes no proxecto BFA”

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión dos datos dos participantes que presentan os seus proxectos á plataforma de BFA (Business Factory Auto: https://www.bfauto.es/).

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a cancelación dos datos. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de asistentes a cursos.

3. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso do interesado, así como a execución dun contrato.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realízanse as cesións ao resto das entidades que participan e cofinancian o proxecto BFA (IGAPE, Consorcio da Zona Franca de Vigo, Vigoactivo, Stellantis, GAIN e XESGALICIA), para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Tamén se podería realizar a publicación da fotografía dos participantes no proxecto BFA (candidatos que presentan os seus proxectos, profesores, avaliadores e titores) nas páxinas Web e redes sociais dos socios coa finalidade de divulgar determinados eventos, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

 1. Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
 2. Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita á cobranza dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
 3. Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
 4. Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. Con todo, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.
 5. Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:
  • que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
  • o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
  • a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
  • vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.
 6. Dereito á portabilidade dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.
 7. Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 8. Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluidos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.
 9. Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.
 10. Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: a) Vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), ou na na dirección electrónica: https:// sedeagpd. gob.es/sede- electronica-web/vistas/ formQuejasSugerencias/ seleccionarQuejaSugerencia. jsf

Poderá exercitar os dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación ao noso Departamento de Atención ao cliente, ou mediante un correo electrónico a ceaga@ceaga.com, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude. Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.

Propiedade Intelectual

O deseño do portal e o seu código fonte, logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual.

Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade de CEAGA ou das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen a expresa autorización por parte do titular de dito contido. A posta a disposición dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima de www.bfauto.es.

Cookies

En cumprimento co disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informamos sobre a política de recollida e tratamiento de cookies.

Qué son as cookies?

Unha cookie é un arquivo que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cosas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.

Qué tipos de cookies utiliza esta páxina web?

Esta página web utiliza os seguintes tipos de cookies:

Desactivar as cookies

Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opciones do navegador instalado no seu ordenador.

Na mayoría dos navegadores web ofrécese a posibilidade de permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo.

A continuación pode acceder á configuración dos navegadores web máis frecuentes para aceptar, instalar ou desactivar as cookies:

Qué cookies en concreto utiliza esta páxina?

Esta páxina web utiliza servizos de terceiros para recopilar información con fins estatísticos e de uso da web. En concreto, usamos os servizos de Google Analytics para as nosas estatísticas de uso.

O noso sitio inclúe outras funcionalidades proporcionadas por terceiros. Vostede pode fácilmente compartir o contido en redes sociais como Facebook, Twitter o Google +, cos botóns que incluimos a tal efecto.

Ademais, utilizamos cookies propias para permitir o correcto uso da páxina, recordar o idioma seleccionado polo usuario ou mantenelo autenticado tras acceder ao panel de control.

Cookie Tipo Función
_ga Terceiros Envía información ao servizo Google Analytics que utilizamos para estudar o comportamiento xeral dos usuarios da nosa web.
PHPSESSID Propia Identifica cada sesión de usuario para permitirnos manter os permisos derivados da sua autenticación.
hl Propia Lembra o idioma elexido polo usuario.

Advertencia sobre eliminar cookies.

Vostede puede eliminar e bloquear tódalas cookies deste sitio, pero parte do sitio non funcionará ou a calidade da páxina web pode verse afectada.