Bases do programa

6ª Edición


Business Factory Auto é unha aceleradora de carácter vertical centrada no sector de automoción. A iniciativa está liderada por CEAGA e Stellantis, apoiada pola Xunta de Galicia, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e as empresas de compoñentes do sector de automoción de Galicia.

O elemento diferencial e clave do éxito do BFA é que a propia industria define as súas necesidades e en base a estas selecciónanse os proxectos que van participar no programa. As empresas do sector tutorizan e asesoran aos proxectos para impulsar o seu desenvolvemento e aumentar a súa competitividade. Ademais, brindan as súas plantas para desenvolver pilotos e probar as súas solucións innovadoras.


O elemento diferencial do BFA radica en que está deseñado por e para a industria de automoción


Bases do programa 1

É así como as novas empresas nadas no seo da aceleradora pasan a converterse en provedores das empresas do sector de automoción. Ademais, os proxectos participantes poden contar co apoio de todos os axentes do sistema de innovación aberta de Galicia: centros tecnolóxicos, agrupacións industriais, universidades, etc.


Para empresas cunha idea ou proxecto, BFA pode axudarvos a validar o voso produto ou servizo nunha contorna real de automoción, xa que se trata da única aceleradora específica do sector en Galicia.


O programa conta con 2 fases cuxa diferenza radica no grao de madurez dos proxectos. Poderán optar á fase de aceleración, cunha duración de ata 9 meses, proxectos que estean nunha etapa inicial e que necesitan desenvolver e validar o seu produto ou servizo no sector de automoción. Se o proxecto ten o seu produto ou servizo definido e vendas reais, podería optar á fase de consolidación que tería unha duración de ata 12 meses. Poder compartir proceso de aceleración e/ou consolidación con outros proxectos do sector favorece e facilita a xeración de sinerxias entre eles.

O Business Factory Auto non só está dirixido a iniciativas promovidas por particulares, tamén impulsa ideas innovadoras que se desenvolvan dentro de empresas existentes ou con orixe en centros de coñecemento:

Startup: empresa de recente creación promovida por emprendedores a título persoal en fase de arranque, xeralmente asociada á innovación e cun modelo de negocio escalable.

One company spin-out: empresa de recente creación resultado da escisión dun proxecto dunha compañía xa existente.

Several companies spin-outs: empresa de recente creación resultado da escisión dun proxecto desenvolvido de forma colaborativa por varias compañías.

Spin-off: empresa de recente creación nada a partir dun desenvolvemento innovador con orixe en centros de coñecemento (universidades, centros tecnolóxicos, etc.)


Nun sector que vira ao redor das ideas, ao talento e á motivación buscamos persoas que sexan capaces de construír, antes que ninguén, produtos ou servizos de valor engadido para o mercado de automoción.


O Business Factory Auto ofrece unha ampla variedade de servizos e actividades para os proxectos participantes na iniciativa co obxectivo de transformalos en empresas innovadoras, viables e escalables:

Bases do programa 2

Apoio financeiro

As compañías seleccionadas poderán dispoñer de financiamento a través dunha combinación das seguintes modalidades:

Subvención a fondo perdido: achega económica da Axencia Galega do Innovación ( GAIN) para os proxectos da fase de aceleración.

Préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización: tipo de préstamo no que non se esixen garantías persoais, cun interese fixo e un variable segundo os resultados da empresa, a través de Vigo Activo S. C. R., S.A., S. M.E (en diante Vigoactivo) e/ou Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A. (en diante Xesgalicia).

No caso de que a empresa así o solicite, e no marco dunha rolda de financiamento, poderase valorar unha participación directa no capital da compañía.

Espacio de trabajo

Os proxectos participantes poderán situarse nas instalacións que o Consorcio da Zona Franca de Vigo pon ao dispor do BFA na área portuaria de Bouzas (Vigo), moi preto de CEAGA e do Centro de Vigo de Stellantis. O espazo conta con conexión a internet e salas de reunións.

Igualmente, o Consorcio da Zona Franca de Vigo ofrece ao BFA as aulas de formación do Centro de Negocios de Porto do Molle para o desenvolvemento das sesións de formación previstas no programa.

Formación

O Business Factory Auto, en colaboración co IE Business School, deseñou e desenvolveu o Programa Avanzado en Management que ten como misión proporcionar formación en xestión e dirección, da máxima calidade contrastada e recoñecida, aos participantes na fase de aceleración e de consolidación do BFA.

Os asistentes estarán en contacto coas últimas tendencias de management, poderán desenvolver unha visión estratéxica adaptada ao contexto actual e potenciar as habilidades directivas e de liderado indispensables para facilitar o seu camiño cara á excelencia directiva e dos proxectos.

O Programa facilita, a través dunha metodoloxía baseada na experiencia práctica e cun claro enfoque á potenciación das habilidades directivas, contrastar prácticas empresariais de éxito, para poder ofrecer alternativas e novas oportunidades estratéxicas aos proxectos.

A duración aproximada será de 45 sesións lectivas de 90 minutos cada unha a desenvolverse en 15 xornadas en horario de mañá, un día á semana entre os meses de marzo e xullo de 2022. A duración e datas de impartición poden estar suxeitas a pequenas modificacións.

A formación será en formato presencial, impartirase nas instalacións que o Consorcio da Zona Franca de Vigo pon ao dispor do BFA no Centro de Negocios de Porto do Molle e será de obrigatoria participación para todos os proxectos seleccionados na 6ª edición do BFA.

Networking

Compartir espazo e participar nas actividades organizadas desde o programa contribúe a crear unha atmosfera de intercambio de coñecementos e sinerxias. BFA, organiza eventos que permite coñecer a destacados profesionais do sector.

Ademais, asináronse acordos de colaboración con distintas entidades que complementan os beneficios dos proxectos participantes na iniciativa. Aqueles proxectos que sexan seleccionados poderán beneficiarse dos servizos que ofrecen entidades como Amazon (Programa AWS Activate), Clarke, Modet & Cº (Expertos en Propiedade Industrial e Intelectual), Prismacim (Actual distribuidor de Solid Edge Smart Expert de SIEMENS en España) ou IBM (Programa Startup with IBM) entre outros. A participación nestes programas estará suxeita á validación e aceptación por parte das entidades colaboradoras. @Dicha lista poderá sufrir modificacións ao longo do programa.

Posibilidade de colaboracións no sector

A participación no programa axudará ás empresas para desenvolverse e darlle unha maior visibilidade para poder chegar aos OEM e TIER do sector. Business Factory Auto é a porta de entrada á industria do automóbil en Galicia para as empresas impulsadas no seo da aceleradora.

Os equipos que terminen con éxito próbaa piloto terán a posibilidade de continuar a relación coa empresa, nos termos e condicións que pacten entre eles.


Posibilidade de implantar as túas solucións en plantas reais do sector de automoción


Titores

O titor é a figura que prestará asesoramento personalizado e adaptado a cada proxecto, acompañando aos membros do proxecto ao longo de toda a fase de aceleración/consolidación.

As titorías terán dúas modalidades: técnicas e de xestión. As titorías técnicas serán impartidas por un profesional especializado no sector automoción e será o encargado do seguimento continuo do proxecto. As titorías de xestión realizaraas un profesional especializado en negocio.

Os proxectos poderán ter acceso a profesionais de empresas do sector de automoción de Galicia que os orientarán de maneira individualizada, así como acceso a recursos técnicos e visitas aos centros de traballo onde poder facer un piloto para validar a solución. A figura do titor técnico terá unha dedicación e compromiso de exclusividade con cada proxecto, para alentar e motivar aos promotores e membros do equipo asegurándose de que cumpren cos fitos marcados, que traballan ao ritmo adecuado, que están a alcanzar o nivel requirido, ademais de aconsellar e dar apoio técnico proporcionándolles a información máis adecuada a cada proxecto.

Ademais, os proxectos contarán co apoio dun titor de xestión que dará soporte ao titor técnico. Será o encargado de asegurar o cumprimento dos fitos e entregables fixados para o proxecto nos campos de xestión de empresa e desenvolvemento de negocio.

En función das necesidades de cada proxecto, prestarán soporte para a definición do modelo de negocio, o plan de márketing ou na procura de financiamento entre outras materias.

Visibilidade

Desde o BFA axudarase aos proxectos para darlles visibilidade e difusión en medios de comunicación e redes sociais, así como a través dos diferentes actos e eventos organizados no marco do programa coa participación de empresas do Sector e institucións. O obxectivo é posicionar no mercado aos proxectos participantes na iniciativa


Acceso ao ecosistema de automoción de Galicia: o BFA é a túa porta de entrada ao sector de automoción.


O proceso para a inscrición de proxectos estará aberto do 30 de xuño de 2021 ata as 14:00 hrs. ( CEST) do 22 de setembro de 2021. O proceso de selección finalizará o 15 de novembro de 2021 coa publicación dos proxectos seleccionados. O Business Factory Auto resérvase o dereito de acurtar ou prorrogar este prazo mediante anuncio que se publicará na páxina www.bfauto.es, sendo as datas finais e válidas as que figuren na devandita páxina web.

Bases do programa 3

Inscrición

Os proxectos interesados en participar na presente convocatoria deberán cumprimentar o formulario de inscrición dispoñible na páxina do BFA www.bfauto.es no prazo que se indica no calendario. Unha vez validada a inscrición, xa non se poderá modificar. Para avaliar a todos aqueles proxectos que cumpran cos termos e requisitos das presentes bases, tan só terase en conta a información facilitada no formulario. Unha vez estudada a candidatura, o BFA resérvase o dereito de solicitar máis información aos proxectos se o considera necesario.

O formulario de inscrición deber ir acompañado dun vídeo dos promotores do proxecto onde expliquen a súa candidatura en non máis de 4 minutos. O obxectivo do vídeo é entender o proxecto, coñecer o equipo, saber cal é a proposta de valor, que elementos diferénciano dos seus competidores, cales son os principais fitos alcanzados, os próximos pasos ou medios que serán necesarios para a súa posta en marcha. En resumo, toda a información que consideren necesaria para entender mellor o proxecto. Ademais, é posible achegar outros arquivos que poden proporcionar información adicional (presentacións, casos, etc.).

Son os candidatos os que deciden a que fase queren postularse, pero o BFA, en función do nivel de madurez do proxecto, resérvase o dereito de cambialo de fase.

A presentación da candidatura á presente convocatoria implicará a aceptación expresa de todos os requisitos e condicións recollidas nestas bases.

Para calquera dúbida ou consulta pode contactar a través do correo electrónico bfa@ceaga.com ou nos teléfonos 986 213 790 // 628 451 351 // 682 002 764.

Preselección

O equipo xestor do BFA preseleccionará todos aqueles proxectos que pasen á seguinte fase, atendendo aos requisitos e condicións fixadas a continuación:

Pertenza ao sector de automoción

Trátase dunha iniciativa de carácter vertical centrada no sector de automoción, de maneira que o programa diríxese exclusivamente a proxectos relacionados co devandito sector. Non só apoiaranse proxectos que teñan que ver coa parte de produto (coche), senón tamén coa parte de proceso.

Grao de madurez

Optarán á fase de aceleración os proxectos que se atopen nunha etapa máis incipiente cuxo obxectivo sexa validar e/ou testar o seu produto ou servizo no sector. Na fase de consolidación estarán os proxectos que teñan o seu produto ou servizo definido e o que necesitan é apoio para a súa comercialización.

Número de proxectos

Non se limita o número de proxectos que pode presentar cada equipo promotor, pero só optará á elegibilidad un. No caso de spin- offs e spin- outs, o BFA resérvase o dereito de elixir máis dun proxecto dun mesmo promotor en base a se ten ou non os equipos de proxecto ben diferenciados.

Equipo

Todos os membros do equipo promotor e do equipo xestor deben ser maiores de idade. O equipo estará formado por un mínimo de 2 membros, os cales terán unha dedicación plena á empresa e capacidade de decisión para o mellor aproveitamento do programa.

Requisitos das sociedades participantes

Os proxectos poderán estar constituídos formalmente como empresa cunha antigüidade máxima de 3 anos e medio (42 meses) para optar a participar na fase de aaceleración no momento da presentación da candidatura (En liña coa Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia). Para a fase de consolidación poderán estar constituídos formalmente como empresa cunha antigüidade máxima de 6 anos (72 meses) desde o momento de presentación da solicitude.

O domicilio social e fiscal da sociedade e o principal centro de actividade debe estar na Comunidade Autónoma de Galicia

Se non teñen sociedade constituída, deben comprometerse a constituír unha sociedade antes do 31 de decembro de 2021 e se o domicilio social, fiscal ou principal centro de actividade non está en Galicia deben facer o cambio antes do 31 de decembro de 2021.

Propiedade intelectual

Deben dispoñer da propiedade intelectual da idea/proxecto presentado, ou na súa falta, dispoñer dos permisos correspondentes de uso de propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.

Comité avaliación

O Comité estará composto por representantes de empresas do sector de automoción de Galicia, o equipo xestor do BFA e representantes das distintas entidades promotoras da iniciativa que contarán co apoio de expertos independentes especializados nas principais áreas de interese.

Nas candidaturas recibidas valoraranse principalmente a traxectoria e adecuación do equipo e o proxecto. Terán un peso do 60% e 40% respectivamente, no caso de proxectos que opten á fase de aceleración e un 40% equipo e 60% proxecto no caso de proxectos que opten á fase de consolidación. En concreto, teranse en conta os seguintes aspectos:

Criterios de avaliación do equipo

Criterios de avaliación do proxecto

Temáticas

O futuro da automoción céntrase na Industria 4.0 e, por iso, desde o BFA apoiaranse proxectos relacionados coa trasformación dixital. Todas as tendencias da Fábrica do Futuro son claves para a industria e priorizaranse aqueles proxectos que se enmarquen nalgún dos ámbitos tecnolóxicos definidos como de interese para as empresas do sector de automoción de Galicia:

Bases do programa 4

Na presente convocatoria, consideraranse temáticas de especial interese para as empresas do sector de automoción en Galicia as áreas sombreadas na ilustración da páxina 12.

Todos aqueles proxectos que poidan ser de aplicación ao sector de automoción e á súa cadea de valor e que supoñan unha innovación, en sentido amplo, dirixida a fortalecer o sector de automoción de Galicia fronte a situacións de emerxencia derivadas de pandemias como a do Covid-19 serán valorados positivamente.

COMITÉ SELECCIÓN

Se o proxecto é seleccionado para a fase das entrevistas persoais, dispoñerá de 10 minutos para facer unha presentación (presencial ou en liña) para coñecer mellor o proxecto, o modelo de negocio e o equipo (perfís profesionais, experiencia, roles...). Posteriormente, o Comité terá unha quenda de ata 15 minutos para preguntas e aclaracións sobre a exposición.

O Comité estará composto por representantes de empresas do sector de automoción de Galicia, o equipo xestor do BFA e representantes das distintas entidades promotoras da iniciativa.

PUBLICACIÓN PROXECTOS SELECCIONADOS

Finalizado o proceso de selección publicaranse os ata 10 proxectos convidados a participar na fase de aceleración e os ata 10 proxectos convidados a participar na fase de consolidación.

Os candidatos recibirán unha invitación formal para incorporarse á fase de aceleración ou consolidación do programa. Esta proposta terá unha validez de 5 días naturais para ser aceptada formalmente polo equipo emprendedor. En caso contrario, o Comité Executivo do programa poderá estender a invitación ao seguinte proxecto en reserva. Unha vez aceptada a invitación remitiranse os protocolos de participación que terán que ser asinados polos representantes das entidades.

INCOMPATIBILIDADES

Os membros do Comité Executivo non poderán participar como equipo promotor e/ou ser integrantes dos proxectos seleccionados, nin prestar ningún tipo de servizo externo requirido polo BFA. No caso de tratarse de persoal adscrito ás súas respectivas entidades, requirirase do consentimento expreso da totalidade dos membros do Comité Executivo. Os membros do Equipo Xestor non poderán participar como equipo promotor e/ou ser integrantes dos proxectos seleccionados nin prestar ningún tipo de servizo externo requirido polo BFA.

Como norma xeral, as empresas que participan no BFA comprométense a prestar a dedicación requirida para o correcto desenvolvemento do proxecto durante o programa. Asumen o compromiso en firme de participar nas actividades presenciais que leven a cabo en Vigo ou a súa área metropolitana: deben participar de forma activa na formación, titorías e reunións de seguimento, tanto en liña como presenciais.

Así mesmo, teñen que informar de forma puntual e transparente ao Comité Executivo sobre a evolución e resultados do proxecto e cumprir cos entregables definidos dentro do programa, no prazo e forma requirida.

En resumo, as empresas participantes no Business Factory Auto comprométense a cumprir coas seguintes obrigacións:

Fase de aceleración

A quen vai dirixida

Optarán a participar na fase de aceleración proxectos nunha etapa inicial, cunha idea de negocio e cuxo obxectivo sexa desenvolver un produto mínimo viable ou servizo e testar o seu modelo de negocio.

Cunha duración de ata 9 meses, as actividades previstas nesta fase centraranse na validación e desenvolvemento do produto ou servizo, definición do modelo de negocio, consecución das primeiras vendas e desenvolvemento das competencias e habilidades do equipo entre outros.

En paralelo, estableceranse uns fitos axustados a cada proxecto que están asociados á recepción do financiamento acordado.

Condicións financiamento

Ademais das actividades/servizos detallados anteriormente no apartado "que ofrecemos" a continuación indícanse as condicións específicas do financiamento na fase de aceleración:

 1. Subvención a fondo perdido de ata un máximo de vinte e cinco mil euros (25.000€)para o financiamento dunha serie de gastos considerados como elegibles a través da Axencia Galega de Innovación ( GAIN).
 2. Financiamento con Vigo Activo Sociedade de Capital Risco, SA SME que se poderá articular a través de: Préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización por parte de Vigo Activo de ata un máximo de cincuenta mil euros (50.000€). No caso de que a empresa así o solicite e no marco dunha rolda de financiamento, poderase valorar unha participación directa no capital da compañía.
  • Características xerais do financiamento:
   Importe: ata 50.000€
   Prazo máximo: ata 7 anos
   Carencia de principal: ata 2 anos.
   Tipo de interese: fixo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).
   Susceptibles de capitalización.

  • O financiamento poderá ter un ou máis desembolsos en función dos fitos que se establezan conxuntamente entre o titor e a empresa, validados por Vigo Activo.
  • Para este financiamento terá que estar constituída a empresa, ter o centro principal de actividade e o seu domicilio social e fiscal en Galicia, ademais de cumprir as condicións e requisitos establecidos por Vigo Activo.
  • A documentación por presentar detállase no Anexo II destas bases.
  • O prazo para presentar a solicitude de financiamento a Vigo Activo a través do programa BFA será desde o inicio da fase de aceleración ata a súa finalización.
  • Por regra xeral non se financiarán os proxectos que previamente fosen financiados por Vigo Activo. En todo caso, se o proxecto contase con financiamento no marco dunha fase previa de calquera outro programa similar de aceleración, o financiamento tería que ser aprobada polo Comité de investimentos e o Consello de Administración de Vigo Activo. Os proxectos financiados por Vigo Activo requirirán un seguimento posterior e deberán achegar información financeira periódica ou calquera outra que se considere.
 3. Financiamento por parte de Xesgalicia, que se poderá articular a través de: Préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización por parte de Xesgalicia, de ata un máximo de cincuenta mil euros (50.000€), a través do Fondo de investimento que mellor se adapte á fase de evolución dos proxectos seleccionados na fase de aceleración de cada convocatoria. No caso de que a empresa así o solicite, e no marco dunha rolda de financiamento, poderase valorar unha participación directa no capital da compañía.
  • Características xerais do financiamento: Importe: ata 50.000€.
   Prazo máximo: ata 7 anos.
   Carencia de principal: ata 2 anos.
   Tipo de interese: fixo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).
   Susceptibles de capitalización.
  • O financiamento poderá ter un ou máis desembolsos en función dos fitos que se establezan conxuntamente entre o titor e a empresa, validados por Xesgalicia.
  • O prazo para presentar a solicitude de financiamento a través do programa BFA será desde o inicio da fase de aceleración ata a súa finalización.
  • Por regra xeral non se financiarán os proxectos que previamente fosen financiados por Xesgalicia. En todo caso, se o proxecto contase con financiamento no marco dunha fase previa de calquera outro programa similar de incubación/aceleración/consolidación o financiamento tería que ser aprobada polo Consello de Administración de Xesgalicia. Os proxectos financiados requirirán un seguimento posterior e deberán achegar información financeira periódica ou calquera outra que se considere.

Que esiximos

Fase de consolidación

A quen vai dirixida

Podemos dicir que se trata xa de empresas cun produto ou servizo definido e vendas reais. O modelo de negocio debe estar estruturado e con posibilidade de ser escalado e empezan a terse os primeiros ingresos. A empresa empeza a crecer, aínda que dunha maneira incipiente.

Non é necesario pasar pola fase de aceleración para optar a consolidación.

Esta fase ten unha duración de ata 12 meses, durante os cales se buscará a través de formación, mentorización e networking que as empresas participantes consigan establecerse no mercado e xerar vendas/ingresos recorrentes.

Condicións financiamento

Ademais das actividades/servizos detallados anteriormente no apartado "que ofrecemos" a continuación indícanse as condicións específicas do financiamento na fase de consolidación:

 1. Financiamento por parte de Xesgalicia, que se poderá articular a través de: Préstamo participativo que podería conlevar unha opción de capitalización ata un máximo de douscentos cincuenta mil euros (250.000€), a través do vehículo de investimento que mellor se adapte á fase de evolución dos proxectos seleccionados na fase de consolidación de cada convocatoria. No caso de que a empresa así o solicite e no marco dunha rolda de financiamento, poderase valorar unha participación directa no capital da compañía.
  • Características xerais do financiamento:
   Importe: ata 250.000€.
   Prazo máximo: ata 7 anos.
   Carencia de principal: ata 2 anos.
   Tipo de interese: fixo (Euribor trimestral + 4%) + variable (a determinar).
  • O importe do financiamento poderá ter un ou varios desembolsos e estará condicionado a que outros financiadores ou os socios acheguen polo menos a mesma financiamento ao proxecto (achegas dinerarias) desde que a empresa fose seleccionada na fase de consolidación. No caso de que a amortización do financiamento con outros financiadores sexa inferior a 5 anos, a amortización do préstamo participativo de Xesgalicia realizarase de forma proporcional ao financiamento que serviu de base para a concesión do préstamo participativo.
  • O prazo máximo para presentar a solicitude de financiamento será desde o inicio da fase de consolidación ata a súa finalización.
  • Por regra xeral non se financiarán os proxectos que previamente fosen financiados por Xesgalicia. En todo caso, se o proxecto contase con financiamento no marco dunha fase previa de calquera outro programa similar de aceleración/consolidación o financiamento tería que ser aprobada polo Consello de Administración de Xesgalicia.
   Poderán dispoñer de financiamento de Xesgalicia, tanto na fase de aceleración como consolidación, os proxectos seleccionados que cumpran as seguintes condicións:
   • Superar o proceso de análise do investimento por parte do equipo de Xesgalicia, para o que se ha de achegar a documentación descrita nos Anexos III.
   • Os proxectos financiados por Xesgalicia requirirán un seguimento posterior e deberán achegar información financeira periódica ou calquera outra que se considere .

  Este financiamento é compatible con outras axudas doutra administración pública, organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional, sen que, en ningún caso, illadas ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que superen o custo da actividade financeira ou os límites máximos de financiamento público.

  No caso de abandonar, non cumprir co establecido no programa de aceleración/consolidación ou que o informe do titor técnico ou de xestión sexa desfavorable sobre o desenvolvemento do proxecto, dará dereito a Xesgalicia a non realizar os desembolsos pendentes, así como a resolver o préstamo sempre que se infira do devandito informe unha evolución negativa do desenvolvemento do proxecto nos termos presentados a Xesgalicia e que serviron de base para a concesión do presente financiamento.

Que esiximos

Debido a que ao longo das diferentes fases do programa se levará a cabo intercambio de información, é importante deixar claro o uso dela e as responsabilidades que o rodean.

Aceptación das bases

A participación na convocatoria supón a aceptación destas bases, sen condicións nin condicionantes, así como calquera resolución que se puidese producir.

No caso de constatarse, durante o desenvolvemento do programa, que algún membro de calquera dos equipos participantes non cumpre os compromisos asinados na declaración xurada, o Comité Executivo resérvase o dereito de esixir o cumprimento deles e, de non ser así, procederase á exclusión da candidatura.

Neste sentido, os proxectos estarán sometidos a unha avaliación continua ao longo de toda as fases do programa, polo que todos aqueles que non cumpran cos requisitos, obrigacións e fitos establecidos poderán ser excluídos do mesmo e, en consecuencia, perder os beneficios que deste derívense previo informe motivado do Comité Executivo do programa.

Así mesmo, BFA resérvase o dereito de cancelar, modificar ou suspender calquera aspecto ou criterio do proceso de convocatoria e selección.

O compromiso asumido pola aceptación destas bases terá efecto a partir da súa aceptación e permanecerá en vigor ata cinco anos despois da finalización da convocatoria na que fosen aceptadas. 

Responsabilidade

Os solicitantes serán responsables de todos os prexuízos, directos ou indirectos, que sexan causados ou poidan ser causados pola infracción destas bases, exonerando os responsables do programa de toda responsabilidade a este respecto, sen ningunha excepción.

Nestes termos, os solicitantes serán responsables da infracción de dereitos de terceiros durante a súa participación no programa desta convocatoria e deberán indemnizar as terceiras partes afectadas e, de ser o caso, os responsables do programa por calquera dano ou perda causados e reclamados xudicial ou extraxudicialmente, incluíndo expresamente os honorarios dos profesionais intervenientes nos procedementos, polo incumprimento das obrigas descritas nestas bases.

Propiedade intelectual

Dispoñer, se procede, da propiedade intelectual da idea/proxecto presentado, ou dispoñer dos permisos correspondentes para o seu uso é un requisito mínimo fixado nos termos e condicións. 

Cada solicitante garante que o contido da súa presentación é da súa creación orixinal e non infrinxe ningún dereito, incluíndo os dereitos de propiedade intelectual de terceiros, e que o contido non é ilegal, nin se creou no incumprimento de calquera obriga contractual cun terceiro.

A información proporcionada polo solicitante debe ser correcta, veraz e completa, e o solicitante asume a plena responsabilidade por calquera inexactitude. No caso contrario, BFA terá dereito, sen prexuízo de calquera outro medio legal, a retirar, rexeitar ou suspender os dereitos outorgados ao solicitante nestas bases.

O participante autoriza expresamente que os responsables do programa poidan utilizar o seu nome e imaxe en material publicitario relativo a esta convocatoria, sen ningunha contraprestación. Remitindo a súa solicitude, o participante asume que a remisión do documento de solicitude confirma o seu carácter voluntario. 

O solicitante acepta que os responsables do programa adopten as decisións relativas á convocatoria, así como a selección definitiva de proxectos do programa. O solicitante recoñece que, aínda que o seu proxecto sexa seleccionado, os responsables do programa non están obrigados a desenvolver o programa completamente. 

Revelación de información

Os participantes consenten a utilización dos datos básicos do proxecto durante os procesos de avaliación contemplados nas bases.

Así mesmo, a aceptación destas bases autoriza as entidades promotoras á utilización do logotipo, nome do proxecto, ou calquera outro tipo de soporte audiovisual desenvolto ou gravado no transcurso do programa, en todas aquelas actividades de difusión e comunicación que consideren oportunas, con independencia do medio ou formato utilizado.

O contido de todas as ideas e proxectos presentados a esta convocatoria, e todos os datos e informacións de calquera tipo proporcionados polo solicitante, serán tratados como confidenciais por BFA, que se compromete a non utilizalos para fins distintos dos que xorden deste documento.

Comunicacións

Todas as notificacións relativas ao desenvolvemento do programa serán publicadas na web de BFA (www.bfauto.es) e estarán dispoñibles para a súa consulta nas oficinas de CEAGA, en Vigo. Calquera outra notificación de tipo individual será comunicada a través do correo electrónico ou número de teléfono empregado na inscrición do proxecto na web, ou naquel que con posterioridade sexa facilitado polos promotores principais do proxecto para esa finalidade.

Protección de datos persoais

De conformidade coa normativa en materia de protección de datos, infórmase que os datos facilitados polos participantes a través da presentación dos seus proxectos serán tratados polos Promotores do Programa en calidade de corresponsables, cuxas identidades poden ser consultadas no Punto Un “Introdución” do presente documento. Neste sentido, infórmase que, os Promotores do programa, en virtude do artigo 26 do Regulamento (UE)20167/679 de Protección de Datos, subscribiron un acordo de corresponsabilidade, onde se definiron as obrigacións de cada unha das partes en relación ao cumprimento das obrigacións en materia de protección de datos.

Neste sentido, convén indicar que CEAGA responsabilízase do cumprimento do deber informativo e de consentimento, por iso é polo que, a citada entidade informe sempre en nome e representación do resto de promotores nos termos indicados a continuación.

Os datos solicitados como consecuencia do presente Programa BFA serán tratados coa finalidade de avaliar e valorar os proxectos presentados, de xestionar a participación no Programa e de difundilo e facer promoción pública do mesmo. Por outra banda, co fin de alcanzar o obxectivo de promover e divulgar o Programa, prevese a realización e toma de imaxes durante os diferentes actos que se desenvolverán durante a vixencia do Programa, de forma que se procederá á publicación das mesmas, así como dos datos relativos aos diferentes proxectos presentados. Dita publicación levará a cabo a través dos diferentes medios de comunicación titularidade dos promotores do Programa, isto é, sitios web, redes sociais e/ou revistas ou xornais en papel ou dixitais.

Non se recollerá, utilizará ou revelará información persoal para outros propósitos que non sexan os descritos anteriormente, a non ser que os participantes dean o seu consentimento ou haxa algunha obrigación legal respecto diso.

No caso de que, a través da participación no Programa, facilítense datos de carácter persoal relativos a terceiros diferentes do que presenta o proxecto, o participante comprométese a, previo á comunicación dos datos, informar os titulares dos datos dos extremos incluídos na presente cláusula, absténdose de incluílos en caso de non obter o seu consentimento respecto diso.

Non se prevén cesións ou comunicacións de datos salvo aquelas que se requiran para a tramitación da partición no Programa, como poida ser a entidades aseguradoras, entidades financeiras ou bancarias ou administracións públicas. Así mesmo, convén incidir no carácter público que se lles dará ás participacións co fin de divulgar e promover o Programa.

Os datos tratados serán conservados ao longo da duración do Programa, así como, mentres sexan necesarios para dar difusión ás actividades e programas, independentemente dos prazos de prescrición establecidos legalmente e mentres duren os prazos de prescrición para o exercicio das accións correspondentes. Por outra banda, infórmase que os participantes poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixíndose, por calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción, a CEAGA na seguinte dirección: Avda. Citroën, 3 e 5, Edificio Zona Franca 1ª Pranta, 36210 Vigo, ou a través do email bfa@ceaga.es Con todo, o indicado, a cancelación dos datos ou a oposición ás citadas finalidades de tratamento entenderanse como unha renuncia á participación no programa.

Para máis información pode consultar www.bfauto.es

En proba de conformidade, a mera presentación ou participación no Programa, supón a aceptación dos termos recolleitos no presente documento e especialmente na presente cláusula de protección de datos.

Reclamacións

Para a interpretación e cumprimento destas bases, o Comité Executivo e os participantes no programa someteranse á aplicación das leis españolas.

Toda controversia derivada da interpretación ou execución deste documento será resolta directamente polas partes, para cuxo efecto estas se comprometen a realizar, de boa fe, os seus maiores esforzos para a solución consensuada das súas controversias, atendendo á común intención expresada nel, nun prazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir da data en que calquera das partes dea aviso por escrito á outra respecto de calquera reclamación, sen que a falta de resposta por parte destoutra parte suspenda o prazo antes sinalado.

Todo litixio, controversia ou reclamación resultante deste documento ou da súa interpretación que non puidese ser resolta de acordo co establecido no apartado precedente, así como o relativo ao incumprimento, resolución ou nulidade, resolverase mediante arbitraxe. A arbitraxe terá lugar na cidade de Vigo. O laudo arbitral será definitivo e inapelable, renunciando a calquera recurso dispoñible contra el.

Miscelánea

BFA non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da plataforma ou os servizos aloxados nela, pois esta pode sufrir interrupcións ou defectos na súa operatividade. BFA non asume ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda sufrida polo demandante debido ao non funcionamento ou a imposibilidade de uso da información ou os servizos prestados a través da plataforma habilitada. E non será responsable de calquera dano ou perda que poida ser ocasionado por interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos ou desconexións no portal e os servizos por calquera causa, incluíndo causas fóra do control de BFA.

O solicitante non utilizará a plataforma para enviar contido que poida violar a lei vixente ou a moral pública ou calquera outro contido prexudicial, abusivo, irrespectuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, racista ou de calquera outra forma; realizar calquera acto ilegal ou fraudulento; ou enviar calquera tipo de documentación ou material non relacionado cos propósitos da convocatoria ou de BFA no seu conxunto.  BFA resérvase o dereito de eliminar calquera contido que infrinxa estas bases.

Os participantes no programa asumen a obriga de achegar, coa duración prevista no último parágrafo do apartado «Aceptación das Bases», a documentación adicional que se poida requirir por parte dos responsables do programa para o cumprimento das obrigas de información que se poidan derivar de normas actualmente vixentes ou que poidan entrar en vigor durante a duración do programa. O incumprimento da subministración desta información no prazo outorgado pode implicar a suspensión e/ou a resolución do programa respecto dos infractores.

ANEXO I:

REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DAS SUBVENCIÓNS PARA CONCEDER POR PARTE DA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN AOS PROXECTOS SELECCIONADOS PARA A INCORPORACIÓN Á FASE DE ACELERACIÓN

O convenio de colaboración asinado entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Axencia Galega de Innovación (Gain), Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U (Xesgalicia),  Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), Peugeot Citroën Automóviles España S.A,  Consorcio da Zona Franca de Vigo (Consorcio), Vigo Activo S.A. Sociedade Mercantil Estatal (VIGO ACTIVO) para a posta en marcha dun foco de emprendemento no sector da automoción en Galicia (Business Factory Auto – BFA); prevé a concesión por parte da Gain dunha axuda para aqueles proxectos que resulten seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Poderán ser considerados beneficiarios empresas constituídas, despois do cumprimento previo dos requisitos indicados nos apartados 2º e 3º do artigo 8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Importe das axudas

O importe total que se pode conceder por parte da GAIN é dun máximo de 250.000 € por convocatoria, para repartir entre os 10 proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.  

Gasto subvencionable

A modo indicativo, consideraranse elixibles os seguintes conceptos:

Cando o importe do gasto subvencionable supere as cantidades establecidas para os contratos menores no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, o beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso, salvo que, polas súas especiais características, non exista no mercado suficiente número de entidades, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

A Xunta de Galicia levará a cabo o financiamento destas axudas a través dos mecanismos previstos no ordenamento xurídico, sendo condición indispensable para a súa concesión, o cumprimento por parte dos seleccionados dos requisitos legais para seren beneficiarios.

Obrigas dos beneficiarios

Sen prexuízo das demais obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os beneficiarios das axudas concedidas quedan obrigados a:

Réxime de pagamentos

Ao abeiro do previsto no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e nos artigos 62 e 63 do Regulamento de desenvolvemento da citada le, poderanse realizar pagamentos anticipados, respondendo estes á entrega de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, sendo estas ao desenvolvemento dos proxectos que resulten seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración, de acordo coa seguinte distribución:

Para esta 6ª edición os convenios individuais con GAIN asinaranse a principios de 2022, por tanto, só poderanse imputar gastos a partir de dita firma.

Réxime de garantías

O artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da LSG, establece a obriga para os beneficiarios e entidades colaboradoras, da constitución de garantías nos casos, entre outros, nos que se prevé a posibilidade de realización de pagamentos anticipados.

Este convenio establece o pagamento anticipado de ata un 80% da cantidade destinada ao financiamento dos proxectos, 10 como máximo, seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Considerando que a finalidade que se persegue con este anticipo é a de lles dar apoio aos diferentes proxectos, facilitando a formalización ou constitución deles na empresas, e reducindo a carga económica que soporta calquera empresa de nova creación, tanto nas súas orixes, como no inicio da súa actividade; exonérase da constitución de garantía legalmente prevista, conforme á previsión recollida no artigo 67 do Regulamento da LSG, relativo á posibilidade de autorización por parte do Consello da Xunta, da exención da obriga de constitución de garantías.

Alteración das actuacións

A necesidade de modificar as actuacións que se van realizar, en canto supoña alteración das condicións tidas en conta á hora da concesión, poderá dar lugar á modificación da subvención concedida. En calquera caso, só se procederá á citada modificación, tras o informe favorable do Comité Executivo.

O procedemento de aprobación de modificación das actuacións iniciarase coa solicitude por parte do interesado, na devandita solicitude deberá indicarse o alcance da modificación proposta, de tal maneira que queden claras as actuacións para modificar e o desenvolvemento do proxecto. Dita solicitude presentarase a través da Sede electrónica de Xunta de Galicia, dirixida á Axencia Galega de Innovación.

Despois desta solicitude, a GAIN procederá a recompilar o correspondente informe favorable ou o visto e conforme do Comité Executivo.

Tras as actuacións mencionadas, a GAIN aprobará, de ser o caso, a modificación proposta, que, no caso de producirse, se formalizará no correspondente documento ou addenda.

Compatibilidade con outras axudas

Estas axudas serán compatibles con outras establecidas por esta ou outra administración pública, organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional para o mesmo fin sen que, en ningún caso, illada ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Malia o anteriormente indicado, as entidades cuxos proxectos fosen subvencionados e/ou financiados con anterioridade pola GAIN e/ou XESGALICIA no marco de calquera outro programa de aceleración ou de financiamento, quedarán excluídas das axudas económicas para conceder previstas neste convenio.

Réxime aplicable e reintegro

Estas axudas estarán suxeitas ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como na normativa básica da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo. 

Procederase ao reintegro parcial ou total dos fondos recibidos no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión, nos termos previstos no Título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Igualmente, procederase ao reintegro (total ou parcial) no caso de incumprimento e/ou mal aproveitamento da aceleración por parte dalgún dos 10 proxectos seleccionados na fase final, o que se deberá reflectir nun informe suficientemente motivado.

Estarán suxeitas igualmente ao réxime de mínimis establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis (DOUE L352/1, do 24 de decembro de 2013).

Documentación que se deberá presentar para a solicitude de abono dos pagos previstos

A documentación presentarase a través da Sede electrónica de Xunta de Galicia, dirixida á Axencia Galega de Innovación.

Coa documentación xustificativa relacionada neste anexo, o beneficiario deberá presentar unha declaración do conxunto de axudas recibidas pola empresa en concepto de mínimis durante os dous exercicios fiscais anteriores, e durante o exercicio fiscal en curso.

Declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das administracións públicas competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes, así como dos entes privados.

Documentación necesaria para o aboamento do primeiro pagamento

O beneficiario deberá presentar a seguinte documentación:

Esta solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación que a acompañe, nos prazos establecidos, que estarán condicionados ás datas de cada convocatoria e que lles serán comunicados aos participantes ao comezo da fase de aceleración.

Documentación que presentar para o pagamento final

Tras a finalización das diferentes fases do programa o beneficiario deberá presentar, para o pagamento da cantidade prevista na cláusula terceira, relativo ao financiamento de actividades relacionadas coa execución de proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración, a seguinte documentación:

A presentación da documentación requirida deberá realizarse nos prazos establecidos pola GAIN .

Subcontratación

En relación coa posibilidade de subcontratación, os beneficiarios deberán presentar unha declaración expresa de que as persoas ou entidades contratadas e/ou subcontratadas para as actividades subvencionadas non están vinculadas con el, de conformidade co artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu Regulamento.

ANEXO II:

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR A VIGOACTIVO PARA O FINANCIAMENTO DE CADA UN DOS PROXECTOS NA FASE DE ACELERACIÓN

Identificación da/s persoa/s de contacto

Documentación do plan de negocio que conteña

Documentación financeira

Documentación xurídica

Non se poderá utilizar o nome de Vigo Activo para outros financiamentos que se poidan solicitar para o proxecto, salvo que isto sexa expresamente autorizado por Vigo Activo, e queda esta eximida, en todo caso, das consecuencias que teña o non financiamento do proxecto, calquera que sexa a causa.

Outra documentación

ANEXO III:

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR A XESGALICIA PARA O FINANCIAMENTO DE CADA UN DOS PROXECTOS NA FASE DE ACELERACIÓN OU CONSOLIDACIÓN

Fase I del análise:

PLAN DE NEGOCIO

PLAN FINANCIERO (Modelo facilitado por Xesgalicia)

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Fase II del análise: due dilligence

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBLAC):

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Poderase solicitar toda documentación ou información adicional necesaria para o coñecemento e correcta compresión do plan de negocio ou da situación económica e legal da empresa.

A documentación do plan de negocio debe presentarse en galego ou español, os importes en euros e debe estar asinada polo representante legal da empresa. A documentación financeira e xurídica, en caso de non estar en galego ou castelán, deberá presentarse traducida por un tradutor xurado.

O nome de XESGALICIA non se pode utilizar para outro financiamento que se poida solicitar para o proxecto, a menos que XESGALICIA autoríceo expresamente, e esta eximida, en calquera caso, das consecuencias do non financiamento do proxecto, independentemente da causa.